Tuesday, June 1, 2010

नेट रेट

***** आजची वात्रटिका *****
***********************

नेट रेट

सरकारी खुर्चीला
टेबलाखालची हाव असते.
भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार
त्याला वेगवेगळे नाव असते.

कुठे लपून छपून
कुठे व्यवहार थेट असतो !
पदाला शोभेल असाच
हरामखोरीचा रेट असतो !!


-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा (बीड)

No comments:

अनलॉक वन