Monday, February 15, 2010

बेभान

***** आजची वात्रटिका *****
**********************

बेभान

दिल्ली असो नाही तर गल्ली
राजकारणात भेदभाव नसतात.
गल्लीला दिल्लीचे,
दिल्लीला गल्लीचे वेध असतात.

खालचे वर सरकतात,
वरचे खाली घसरले जातात !
राजकीय नशा चढली की,
आपले स्तरही विसरले जातात !!

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा (बीड)

No comments:

टेक केअर