Monday, April 12, 2010

गालबोट

***** आजची वात्रटिका ******
**********************

गालबोट

मतदानाच्या दिवशी
बोगसवाल्यांचे फावले जाते.
लोकशाहीच्या गालाला
राजरोस बोट लावले जाते.

जो बोगस करील त्याला
पाहिजे तो माल असतो !
जणू कुणालाही बोट लावण्यासाठीच
लोकशाहीचा गाल असतो !!

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा (बीड).

No comments:

वडाची साल.. ...