Saturday, February 26, 2011

रेल्वे अर्थसंकल्पाची दिशा

पूर्वीपासून जे झाले
तेच पुन्हा पुन्हा होवू लागल्रे.
रेल्वेचे गाडीचे डबे
उत्तरेकडून पश्चिमेकडे धावू लागले.

रेल्वे अर्थसंकल्पाचे
चित्र अगदी साफ आहे !
ज्या राज्याचा रेल्वेमंत्री
त्यालाच झुकते माप आहे !!

-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा (बीड)

No comments:

वडाची साल.. ...