Friday, March 4, 2011

राजकीय नशा

राजकीय नशेएवढी
दुसरी कोणतीही नशा नसते.
राजकीय नशा चढली की,
मग उतरायची भाषा नसते.

आहे ते वास्तव आहे,
हा शाब्दिक पोतारा नाही !
राजकीय नशेवरती
अजून तरी उतारा नाही !!

-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा (बीड)

No comments: