Saturday, July 2, 2011

आधुनिक कॉलीदास

त्याचा तिला,तिला त्याचा
निरोपांचा उत असतो.
कालीदासाचा तो मेघदूत,
यांचा’मोबाईल दूत’ असतो.

आषाढाची वाट कुणाला?
प्रत्येक क्षण प्यारा असतो !
एस.एम.एस.च्या जोडीला
मिसकॉलचा मारा असतो !!

-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा (बीड)

No comments: