Wednesday, July 13, 2011

केंद्रीय फेरबदल

हातातले पत्तेच
पुन्हा पुन्हा पिसले गेले.
तेच तेच चेहरे
नव्या जागी दिसले गेले.

मर्यादित पर्यायांमुळे
सगळीच आणीबाणी आहे!
चौकटीतल्या राजावर
हुकूमाची राणी आहे!!

- सूर्यकांत डोळसे, पाटोदा (बीड)

No comments: