Saturday, August 7, 2010

लोकशाही आदर्श

दिल्लीतले पाहूनच
गल्लीतले शिकत असतात.
खासदार विकतात म्हणूनच
ग्राम पंचायत सदस्य विकत असतात.

दिल्लीचा आदर्श असा
गल्लोगल्ली पाळला जातो आहे!
कुठे ग्राम पंचायत लिलाव,
कुठे पक्षादेश टाळला जातो आहे !!


-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा (बीड) .

वडाची साल.. ...