Friday, October 9, 2009

पोल-खोल

***** आजची वात्रटिका *****
***********************

पोल-खोल

मतदारांच्या मनाची
कधीच पोल खोलता येत नाही.
सारे अंदाज गोल गोल
खात्रीने काही बोलता येत नाही.

कुठे ग्रहस्थिती मांडतात,
कुठे आकड्यांचा पुरावा असतो!
अंदाज आणि वास्तवात
म्हणूनच तर दूरावा असतो !!

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा (बीड)

No comments:

अनलॉक वन