Thursday, October 15, 2009

बी.टी.वांगी

***** आजची वात्रटिका *****
**********************

बी.टी.वांगी

संकरीत बीजे
नको तिथे घुसू लागले.
बी.टी.च्या तंत्रज्ञानाने
वांगे वासु लागले.

बी.टी.चा अनुभव तरी
कुठे सांगी-वांगी आहे ?
फटका बसल्यावर कळेल
ही विषारी नांगी आहे !!

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा (बीड)

No comments: