Sunday, March 21, 2010

फ्री-हीट

***** आजची वात्रटिका *****
**********************


फ्री-हीट

इनस्विंग टाकता टाकता
तो आऊटस्विंग टाकू लागतो.
यॉर्करसारखा यॉर्करही
नेमका लाईन हुकू लागतो.

त्याच्या सततच्या नोबॉलचा
तिला वीट येत असतो !
अंदर की बात अशी की,
तो तिला’फ्री-हीट’ देत असतो !!

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा (बीड)

वडाची साल.. ...