Friday, October 26, 2012

माध्यमराव मनोरंजनकर

मिडीया कोणताही असो
एकाच माळेत ओवावा लागेल.
आता तर मिडीयावर
मनोरंजन कर लावावा लागेल.

प्रबोधन राहिले बाजूला
मनोरंजनावरच भर आहे !
कुणी काही बोलायला जावे तर
त्यांचीच तंगडी वर आहे !!

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा (बीड)

No comments:

अनलॉक वन