Sunday, January 17, 2010

राज्यपालपदाच्या अटी

***** आजची वात्रटिका *****
*********************


राज्यपालपदाच्या अटी

राज्यपाल पदासाठी
लोकांनी वाळीत टाकलेले लागतात.
त्याहून महत्त्वाची अट अशी की,
म्हातारपणाला टेकलेले लागतात.

ज्यांच्या नियुक्त्या होतात
जरा बघा त्यांचे किती वय असते ?
राज्यपाल पद म्हणजे
म्हातारपणाची सोय असते !!

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा (बीड)

No comments: