Tuesday, January 26, 2010

कल्पना आणि वास्तव

***** आजची वात्रटिका *****
**********************

कल्पना आणि वास्तव

ही फेकाफेकी नाही
ना आमच्या मनाचे आहे.
प्रजासत्ताक दिन सांगतो,
हे राज्य कुणाचे आहे ?

वरवर प्रजासत्ताक,
आतून नेतेसत्ताक राज्य आहे !
प्रजेपेक्षा खुर्चीच
सरसकट पूज्य आहे !!

-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा (बीड)

No comments: