Monday, January 31, 2011

थेट-भेट

या गुहेतून त्या गुहेत
पुन्हा जुनाच कित्ता आहे.
भगव्या वाघाच्या भेटीला
निळा निळा चित्ता आहे.

सांगता येत नाही
कुणाच्या चित्तात काय घोळू शकते ?
आज तर कुणाच्याही गुहेमध्ये
कुणीही आरामात लोळू शकते !

-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा (बीड)

No comments:

टेक केअर