Wednesday, January 19, 2011

गोल्डन चान्स

भ्रष्टाचाराने बरबटलेले
आदर्शचे इमले आहेत.
घोटाळेबहाद्दर सोडून
पर्यावरणात रमले आहेत.

आदर्शचा पर्यावरणाला,
भ्रष्टांचा व्यवस्थेला धोका आहे !
मुळापासून नष्ट करण्यासाठी
हाच सर्वोत्तम मोका आहे !!

-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा (बीड)

No comments:

टेक केअर