Thursday, March 1, 2012

अफूची नशा


कालपर्यंत बेदखल होते
आज केवढे गाजले आहे.
अचानकपणे लक्षात आले
राज्यात अफूचे पीक माजले आहे.

अगदी कालपरवापर्यंत
अफूची शेती दडलेली होती!
जणू अफू पिकण्याअगोदरच
अफूची नशा चढलेली होती!!


- सूर्यकांत डोळसे, पाटोदा (बीड)

1 comment:

Mr.Guest said...
This comment has been removed by the author.

टेक केअर