Friday, March 30, 2012

चोरीचे अभंग

देवाचिया द्वारी
देवाचिया घरी
होतसे चोरी
कशी काय? ।।1।।

आमच्या रक्षणाच
तुझ्यावर भरवसा
ठेवावा कसा?
सांग देवा ।।2।।

किती तुझ्या लीला
किती तुझे बहाणे
चोरच शहाणे
भक्तांपेक्षा ।।3।।

- सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)

No comments:

टेक केअर