Friday, March 2, 2012

मंकी मॅन

माकड आणि माणसात
फरक कुठे उरला जातो?
राहून राहून कुठे तरी
मंकी मॅन अवतरला जातो.

पुन:पुन्हा सांगावे लागते
मंकी मॅनची कथा भाकड असते !
मात्र प्रत्येक माणसा-माणसात
दडलेले एक माकड असते !!


- सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा (बीड)

1 comment:

Mr.Guest said...
This comment has been removed by a blog administrator.

नाविलाज