Thursday, October 17, 2019

प्रचाराचा तोफखाना

आजची वात्रटिका
-------------------------------------
प्रचाराचा तोफखाना
कालही तोंडच्या वाफा होत्या,
आजही तोंडच्या वाफा आहेत.
जिकडे बघावे तिकडे,
प्रचारात धडाडत्या तोफा आहेत.
प्रबोधन सोडून प्रचाराच्या,
आज फैरीवर फैरी आहेत.
कालच्या प्रतिमाच,
आज आपल्या वैरी आहेत.
पैसा वसूल कार्यक्रम तरी,
म्हणे स्वाभिमान जिंदा आहे !
प्रबोधन काय?प्रचार काय?
शेवटी धंदा तो धंदा आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5600
दैनिक पुण्यनगरी
17ऑक्टोबर2019

No comments:

गुरुत्वाकर्षण

आ।ठ।व।णी।ती।ल वा।त्र।टि।का ------------------------------ गुरुत्वाकर्षण गिर्हाईकांची गर्दी बघून, वाट्टेल ते धंदे सुरु झाले....