Thursday, October 17, 2019

रामराज्य

रामराज्यपूर्वी कधीच झाले नाही,

ते प्रत्यक्षात होवू शकते.

जाहीरनामे सत्यात उतरले तर,

रामराज्य प्रत्यक्षात येवू शकते.पण असे काही,

अजून तरी झालेले नाही !

रामराज्य तर सोडून द्या,

पुरेसे सुराज्यही आलेले नाही !!


-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)

मोबाईल-9923847269

---------------------------------------

फेरफटका-7096

दैनिक झुंजार नेता

17ऑक्टोबर2019

No comments:

निषेध !

आजची वात्रटिका ---------------------- निषेध ! सांगताही येत नाही, कधी काळचा रोष आहे? 'मीटू मीटू' च्या वादळाला, राहून राहून जोश आहे. क...