Monday, August 26, 2019

गोपाळकाला

आजची वात्रटिका
-----------------------------------------
गोपाळकाला
हौश्या, नवश्या,गवश्यांनी,
जत्रा-यात्रा सजू लागल्या.
इकडच्या तोफा तिकडे गेल्याने,
सभावर सभा गाजू लागल्या.
तोफा धडाडू लागल्या,
पोपट मिठू मिठू बोलू लागले.
कालपर्यंत जिथे होते,
तिथलीच पोल खोलू लागले.
कुणी येतोय, कुणी जातोय,
कुणी आला,कुणी गेला आहे !
जत्रा-यात्रांतून सिद्ध झाले,
सगळाच 'गोपाळकाला' आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
फेरफटका-7048
दैनिक झुंजार नेता
26ऑगस्ट2019
----------------------------------------

No comments:

गुरुत्वाकर्षण

आ।ठ।व।णी।ती।ल वा।त्र।टि।का ------------------------------ गुरुत्वाकर्षण गिर्हाईकांची गर्दी बघून, वाट्टेल ते धंदे सुरु झाले....