Wednesday, September 11, 2019

वाटाघाटीआजची वात्रटिका
--------------------------------------
'वाटा'घाटी
कुणी जुटू लागले,
कुणी फुटू लागले.
नको त्या बाता मारीत,
कुणी नटू लागले.
जशी जुटाजुटी आहे,
फुटाफुटी आहे,
तशीच नटा-नटी आहे !
राजकारणाचे नावच
वाटाघाटी एके वाटाघाटी आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
---------------------------------------
फेरफटका-7064
दैनिक झुंजार नेता
11सप्टेंबर2019

No comments:

कोरोना युग