Sunday, September 15, 2019

चेकमेट

आजची वात्रटिका
----------------------------------------
चेकमेट
हत्ती आणि उंटासोबत,
आपोआपच प्याद्या गेल्या.
राजे गेले,महाराजे गेले,
आश्रयाला त्यांच्या गाद्या गेल्या
एकाच राजकीय माळेत,
आज सगळेच मणी आहेत !
ज्यांना कळते पण वळत नाही,
असेच आज ज्ञानी आहेत !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
---------------------------------------
फेरफटका-7066
दैनिक झुंजार नेता
15सप्टेंबर2019

No comments:

कोरोना युग