Tuesday, January 21, 2020

भक्तीचा भावार्थ

आजची वात्रटिका
-----------------------------------------
भक्तीचा भावार्थ
जसजसे देव आणि धर्म,
जास्तच घाऊक होतात.
तसतसे भक्तलोक,
जास्तच भावूक होतात.
पूजेपेक्षा पोटपूजेपोटी
भक्त जास्तच भावूक होतात !
भक्तांचे सगळे भाव,
न सांगताही ठाऊक होतात !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7184
दैनिक झुंजार नेता
21जानेवारी2020

No comments:

कोरोना युग