Thursday, March 12, 2020

कोरोना डायलर टोन

आजची वात्रटिका
---------------------------------------
कोरोना डायलर टोन
कोरोनाच्या चाहुलीनेच
काळजाचा ठोका चुकतो आहे.
आतातर प्रत्येकाचा मोबाईल,
चक्क कानामध्ये खोकतो आहे.
कोरोनाला घाबरला नाही,
सांगा असा कोण आहे ?
मोबाईलच्या खोकण्याचे कारण,
कोरोना डायलर टोन आहे !
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7232
दैनिक झुंजार नेता
12मार्च2020

No comments:

वडाची साल.. ...