Sunday, February 2, 2020

इमानदारीच्या 'आय' ला.....

आजची वात्रटिका
----------------------------------------
इमानदारीच्या 'आय' ला.....
कुठे प्रत्यक्ष, कुठे अप्रत्यक्ष
टॅक्स भरला जातो.
इमानदारांचा खिसा,
डोळ्यादेखत मारला जातो.
जिकडे बघावे तिकडे,
नाकेच नाके आहेत !
इमानदारीच्या 'आय' ला,
टॅक्सचे खरे धोके आहेत !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
--------------------------------------
फेरफटका-7195
दैनिक झुंजार नेता
2फेब्रुवारी2020

No comments:

निषेध !

आजची वात्रटिका ---------------------- निषेध ! सांगताही येत नाही, कधी काळचा रोष आहे? 'मीटू मीटू' च्या वादळाला, राहून राहून जोश आहे. क...