Tuesday, February 25, 2020

शिणवटा

आजची वात्रटिका
----------------------------------------
शिणवटा
मराठी वाचवा,मराठी वाचवा,
तेव्हढ्यापुरता गलका होतो.
इंग्रजाळलेल्या मराठी माणसाचा,
तेवढाच शीण हलका होतो.
शीण हलका करण्यासाठीच,
माय मराठीचा वापर आहे !
आपल्या नतद्रष्टपणाचे,
उगीच इंग्रजीवरती खापर आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7218
दैनिक झुंजार नेता
25फेब्रुवारी2020

No comments:

वडाची साल.. ...