Friday, February 21, 2020

इंग्रजी बोले मराठीला

आजची वात्रटिका
----------------------------------------
इंग्रजी बोले मराठीला
माझ्यामुळे तुझी अवस्था,
समजू नकोस तंग आहे.
मी आण्टी असले तरी,
तूच खरी 'मदर'टंग आहे.
माय मरो,मावशी जगो,
असे होऊच शकत नाही.
माझे मार्केट फुल असले तरी,
तुझी सर येऊच शकत नाही.
कोणतीही मातृभाषा,
हीच खरी ज्ञानभाषा आहे !
तू अभिजात होशीलच,
पण मला ज्ञानभाषेची आशा आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
----------------------------------------
चिमटा-5723
दैनिक पुण्यनगरी
21फेब्रुवारी 2020

No comments:

ब्लॅक मेल

आजची वात्रटिका ---------------------- ब्लॅक मेल तुम्ही पास असूनसुद्धा, तुम्हांला फेल केले जाते. तुमचा विक पॉइंट शोधून, तुम्हांला ब्लॅक मेल क...