Saturday, February 29, 2020

यशाचे मोजमाप

आजची वात्रटिका
----------------------------------------
यशाचे मोजमाप
पैसा जसा वरदान आहे,
तसा पैसा शाप आहे.
लौकिक आणि अलौकिकालाही,
पैशाचेच मोजमाप आहे.
पैशात मोजल्याशिवाय,
यश हे यश मानले जात नाही !
अलौकिकाची सर कधी,
लौकिकाला चुकूनही येत नाही !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7222
दैनिक झुंजार नेता
29फेब्रुवारी2020

No comments:

नाविलाज