Thursday, February 20, 2020

कॉपी पेस्ट

आजची वात्रटिका
----------------------------------------
कॉपी पेस्ट
एकमेकांच्या देखत
परस्परांना टोप्या असतात.
अगदी राजरोसपणे,
परीक्षेत कॉप्या असतात.
केजीपासून पीजीपर्यंत
कॉप्याचे वाढते प्रमाण आहे !
त्याने वाईट वाटून घेऊ नये,
ज्याच्याजवळ इमान आहे !!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7213
दैनिक झुंजार नेता
20फेब्रुवारी2020

No comments:

ब्लॅक मेल

आजची वात्रटिका ---------------------- ब्लॅक मेल तुम्ही पास असूनसुद्धा, तुम्हांला फेल केले जाते. तुमचा विक पॉइंट शोधून, तुम्हांला ब्लॅक मेल क...