Wednesday, February 5, 2020

जन्मतारीख

आ।ठ।व।णी।ती।ल वा।त्र।टि।का
-------------------------------------------
जन्मतारीख:एक संवाद
मॉंसाहेब,
आम्ही असलो छत्रपती,
तरी आम्हांला आता भिती आहे.
तुम्हीच आठवून सांगा,
आमची जन्मतारीख किती आहे?
शिवबा,तुमची जन्मतारीख
आम्ही मुद्दाम सांगत नाहीत.
इथले इतिहाचार्य,बुद्धिवादी
राजकारण्यांची
अब्रु वेशीला टांगत नाहीत.
राजांची भिती,
मॉंसाहेबांची इच्छा,
आता आता आम्हांला कळत आहे !
कुत्र्याने पीठ खाऊनसुद्धा
आंधळे पुन्हा पुन्हा दळत आहे !!
-सूर्यकांत डॊळसे,पाटोदा (बीड)
मोबाईल-9923847269
-----------------------------------
फेरफटका-45
दैनिक झुंजार नेता
17फेब्रुवारी2000

No comments:

गुरुत्वाकर्षण

आ।ठ।व।णी।ती।ल वा।त्र।टि।का ------------------------------ गुरुत्वाकर्षण गिर्हाईकांची गर्दी बघून, वाट्टेल ते धंदे सुरु झाले....