Saturday, December 28, 2019

धुराळा

आजची वात्रटिका
-----------------------------------------
धुराळा
कालचा राडा निराळा होता,
आजचा राडा निराळा आहे.
विधानसभेच्या धुराळ्यानंतर,
जिल्हा परिषदांचा धुराळा आहे.
जे चित्र अगदी स्पष्ट होते,
धुराळ्यामुळे ते आता अस्पष्ट आहे !
कानामागून येऊनच्या येऊन,
सासुपेक्षा सूनसुद्धा खाष्ट आहे!!
-सूर्यकांत डोळसे,पाटोदा(बीड)
मोबाईल-9923847269
-------------------------
फेरफटका-7161
दैनिक झुंजार नेता
28डिसेंबर2019

No comments:

कोरोना तह